Thursday, November 5, 2009

DASAR PENDIDIKAN NEGARA

OBJEKTIF DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
DINYATAKAN DALAM PENDAHULUAN AKTA PELAJARAN 1961:

“BAHAWASANYA dasarpelajaransepertiyang diistiharkandalamOrdinanpelajaran, 1957 ialahuntukmenubuhkansatusistempendidikanyang akandapatmemenuhikeperluannegaradanmenggalakkanperkembangankebudayaan, sosial, ekonomidanpolitiknya...”

No comments:

Post a Comment